Thông tin Tuyển dụng

Tập đoàn ICOP tuyển dụng các vị trí sau

Kế toán tổng hợp

 

Chức danh/ Tên VTVL  :    Kế toán Tổng hợp Tập đoàn
Mã VTVL/Mã NS            :    MTCV-ICOP-TC-TCTH
Bộ phận công tác         :    Ban Tài chính kế toán
Quản lý trực tiếp           :    Trưởng Ban Tài chính kế toán/ KTT Tập đoàn

Thông tin chi tiết tại đây

Quản lý vật tư (kho)


Chức danh/ Tên VTVL :   Nhân viên quản lý kho
Mã VTVL/Mã NS           :   MTCV-ICOP-TC-NVK
Bộ phận công tác        :   Ban Tài Chính Kế toán
Quản lý trực tiếp          :   Trưởng phòng vật tư

Thông tin chi tiết tại đây

Quản lý Dịch vụ cảnh quan

 

Chức danh/ Tên VTVL  :    Quản lý Dịch vụ cảnh quan
Mã VTVL/Mã NS            :    MTCV-ISV.QL
Bộ phận công tác         :    Công ty CP ISERVICE
Quản lý trực tiếp           :    Giám đốc công ty

Thông tin chi tiết tại đây

Mẫu thông tin ứng viên tải tại đây