Author Archives: ICOP Admin

Kế toán tổng hợp

Chức danh/ Tên VTVL :   Kế toán Tổng hợp Tập đoàn Mã VTVL/Mã NS :   MTCV-ICOP-TC-TCTH Bộ phận công tác :   Ban Tài chính kế toán Quản lý trực tiếp :   Trưởng Ban Tài chính kế toán/ KTT Tập đoàn I. Mục đích công việc đảm nhận: – Chịu trách nhiệm thực hiện nghiệp vụ […]

Quản lý vật tư (kho)

Chức danh/ Tên VTVL :   Nhân viên quản lý kho Mã VTVL/Mã NS :   MTCV-ICOP-TC-NVK Bộ phận công tác :   Ban Tài Chính Kế toán Quản lý trực tiếp :   Trưởng phòng vật tư I. Mục đích công việc đảm nhận: – Chịu trách nhiệm về sắp xếp, bảo quản, kiểm soát máy thiết bị […]

Quản lý Dịch vụ cảnh quan

Chức danh/ Tên VTVL :   Quản lý Dịch vụ cảnh quan Mã VTVL/Mã NS :   MTCV-ISV.QL Bộ phận công tác :   Công ty CP ISERVICE Quản lý trực tiếp :   Giám đốc công ty I. Mục đích công việc đảm nhận: – Chịu trách nhiệm trước giám đốc về các hoạt động: a. Quản lý […]